Ikonka Plan rozwoju i odnowy wsi Bielewo
A A A
Zdjęcie główne

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI BIELEWO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Bielewo 2011 - 2020


Wstęp


Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Bielewo. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Krzywiń, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Bielewo.

Charakterystyka wsi

Bielewo to miejscowość znana już od 1302 r. i należąca wtedy do rodu Wyskotów. Znajduje się tu dwór Bojanowskich z 1786 r. We wrześniu 1831 r. gościł na polowaniu u Kaliksta Bojanowskiego - Adam Mickiewicz. Niestety w latach 50-tych XX w. dwór został przebudowany i stracił swój pierwotny urok. Wart obejrzenia jest znajdujący się przy drodze do Gostynia budynek „dróżnika" z poł. XIX w. Pobierano w nim opłaty drogowe. We wsi znajduje się szpaler lip drobnolistnych o obw. 320-330 cm i wys. Około 18 m.

Na początku XX w. zapoczątkowano tu wydobywanie węgla brunatnego. W przysiółku Karwiniec pozostały zabudowania z tego okresu.

Obecnie wieś liczy 616 mieszkańców. Posiada Dobrze zorganizowaną Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich i sprawną organizacyjnie Radę Sołecką. Od 13 lat funkcję sołtysa pełni Paweł Prałat, od 2010 roku wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia. Posiada bogate doświadczenie doskonale zna problemy wsi.

W tradycji Bielewa zapisał się pobyt w Adama Mickiewicza w Bielewie. Wielki poeta gościł w Wielkopolsce między sierpniem 1831 a marcem 1832 roku. W tym czasie odwiedził tez Bielewo. Jarosław Maciejewski pisze na ten temat:

W roku 1831 mógł on (Józef Morawski) znaleźć się w Bielewie w towarzystwie Mickiewicza i Łubieńskiej i potrafimy wyobrazić sobie go w konwoju towarzyszącym poecie przy jego wyjeździe z Luboni, a więc skłonni bylibyśmy owo polowanie w Bielewie datować około połowy października.

Jozefat Ostrowski, Benedyktyn z Lubinia pisał o pobycie Mickiewicza w Wielkopolsce w 1932 roku:

Kotowiecko, 26.VI.1901.

Dochował się list uczestnika jednego z tych polowań, którego wspomnienie poeta jakby żywcem przeniósł do „Pana Tadeusza". List ten pisał Józef Morawski z Kotowiecka do Wojciecha Łubieńkiego, wnuka Józefa i Konstancji, o których była wyżej mowa. Oto ustęp tego listu dotyczący Mickiewicza

Nie tylko znalem Dziada Pańskiego, ozdobionego Krzyżem Virtuti Militari pana Józefa Łubieńskiego, ale co więcej Pana zajmie, to - że z Babką Pańską byłem na owym polowaniu z charty u Kaliksta Bojanowskiego w Bilejewie, a to z Mickiewiczem, kiedy ten czerpał natchnienie w hałaśliwych sprzeczkach dwóch braci, starszego Ksawerego i młodszego Kaliksta o zalety ich chartów. A potem stworzył z nich swoim sarkastycznym dowcipem Assesora i Rejenta. Naturalnie, że wtedy z głęboko przenikającego wzroku i tego młodego oblicza myśli jego nie wyczytałem. Ale wszystko mi się odbiło w pamięci. Mickiewicz wszystko brał z naturalnych objawów. Czy Pan Szanowny uwierzysz, że w Siemianicach w zbiorach broni myśliwskiej po Piotrze Szembeku jest  dubeltówka z złotym napisem: Sagalas London a Balabanówka. Wielkość zawsze z prostotą idzie w parze.

 

Tradycja ta wykorzystana zostanie w planie odnowy miejscowości.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco (dane: marzec 2011)

  Urodzeni w latach Liczba Mieszkańców

 

 

Kobiety

Mężczyźni

1

1900 - 1949

66

33

2

1950 - 1970

86

78

3

1971 - 1990

87

101

4

1991 - 2000

37

51

5

2001 - 2010

26

51

 

Razem

302

314

 

Ocena mocnych i słabych stron Bielewa

Mieszkańcy wsi dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i zagrożeń

Analiza SWOT

Silne strony:

-  Świetlica wiejska, boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, siłownia

-  Dobra komunikacja: Gostyń - Kościan

-  Dobrze zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna

-  Koło Gospodyń Wiejskich

-  Wikliniarstwo - przeszkoleni ludzie

-  Położenie na trasie kolejki drezynowej

-  Miejscowość otoczona lasami

-  Pasmo pagórków dolskich

-  Kopalnia węgla brunatnego - nieczynna

-  Własny herb

-  Pobyt Adama Mickiewicza w Bielewie (spór Kusego i Sokoła)

-  Warunki do stworzenia punktu widokowego

-  Silne rzemiosło: stolarze, murarze, malarze,

-  Pasieki pszczelarskie

-  Gminny teren wykorzystywany przez wieś

-  Duża firma „LIRA" - producent pasz i koncentratów

-  Organizowanie wieczorków, dożynek

-  Nowy Kościół Parafialny

-  Przedszkole

-  Bliskość Lubinia i Cichowa

-  Dwa sklepy spożywcze

Słabe strony:

-  Słaba integracja społeczeństwa

-  Brak biblioteki

-  Brak chodników

-  Brak kanalizacji

-  Brak gazyfikacji

-  Brak wiejskiego placu zabaw

Szanse:

-  Uzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej

-  Jesteśmy członkiem Gościnnej Wielkopolski

-  Program Wielkopolska Odnowa Wsi

-  Projekt produktu turystycznego „Podróże z Panem Tadeuszem" przygotowywany wspólnie przez Lokalne Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska" i „Zaścianek"

Zagrożenia:

-  Kryzys gospodarczy

-  Ucieczka młodych ludzi do miasta

-  Brak stawów przeciwpożarowych

-  Brak melioracji

Potencjał do wykorzystania przyszłych działaniach związany z zachowaniem dziedzictwa zaplanowanych przez uczestników warsztatów:

Tereny wiejskie Las należący do wsi

Rzemieślnicy mieszkający we wsi (stolarze, murarza, malarze)

Trasa kolei drezynowej

Ziemiański Szlak Rowerowy

Szlak konny „Trakt Chłapowskiego"

Tory

Semafor

Drezyna

Pobyt Adama Miciewicza w Bielewie

„Pan Tadeusz" - spór o Kusego i Sokoła

Budynek dawnej szkoły i plac

Wiata

Karczma

Sztygarówka

Staw

Źródło

Wzgórze na gminnej ziemi

 
 

 Po dokonaniu analizy mieszkańcy połączyli silne strony w trzy grupy związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjo-turystycznej opartej na dziedzictwie kulturowym

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Podczas warsztatów uczestnicy ustalili dla Bielewa priorytetowe zadania: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w planie odnowy miejscowości. Zapewnienie warunków dla integracji mieszkańców wokół tradycji i stworzenie warunków dla rozwoju turystyki wiejskiej. W związku z decyzjami Zebrania Wiejskiego ustala się dla miejscowości Bielewo dwa projekty:

Centrum rekreacyjno-turystyczne pod nazwą: Bielewo - przystanek Mickiewicza

poprzez stworzenie miejsca spotkań, biesiad i spektakli wiejskich przy trasie krzywińskiej Kolei Drezynowej

Stworzenie Izby Mickiewiczowskiej w budynku dawnej szkoły Otwarcie czytelni wiejskiej w budynku przedszkola

Plany rozwoju wsi podzielono na etapy

I  etap

Przygotowywany jako projekt do konkursu „pięknieje wielkopolska wieś" Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej na gruncie wiejskim dla 120 osób Budowa wieży widokowej we wsi

Otwarcie Izby Mickiewiczowskiej w budynku dawnej szkoły

Stworzenie i oznakowanie trasy turystyczno spacerowej we wsi i w kierunku stacji kolei drezynowej

Wzbogacenie trasy o elementy małej architektury - ławki, zieleń, miejsca postoju dla turystów pieszych, konnych i rowerowych Powołanie Towarzystwa Mickiewczowskiego

II  ETAP

Biblioteka i klubo czytelnia wiejska w budynku przedszkola prowadzona przez

Towarzystwo Mickiewczowskie

Stworzenie Ogrodu Zosi przy budynku przedszkola

Szacunkowe koszty planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

Lp

ZADANIE

SZACUNKOWY KOSZT

1

Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej wraz z otoczeniem

50.000

2

Budowa wieży widokowej we wsi

10.000

3

Otwarcie Izby Mickiewiczowskiej

15.000

4

Stworzenie i oznakowanie trasy turystyczno spacerowej

10.000

 

Załączniki

załącznikPlan rozwoju i odnowy wsi Bielewo (1236 KB)    >> pobierz <<


Galeria


Ikonka Wydarzenia
Fotka główna

Integracja Społeczności Lokalnych...

2011-06-04

Integracja Społeczności Lokalnych Wokół Własnego Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Historycznych. Dokumenty w ramach...
więcej
Ikonka Wybrane galerie
Fotka Fotka Fotka Fotka
Reklamy
LGD Gościnna Wielkopolska
PROW 2007-2013