Ikonka Plan rozwoju i odnowy wsi Czeluścin
A A A
Zdjęcie główne

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI CZELUŚCIN 

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Czeluścin 2011 - 2020


Wstęp

 

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego Centrum Rozwoju Gminy Pępowo podjęło decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Czeluścin na terenie Gminy Pępowo. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno - gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych.

Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Czeluścina i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Gminy Pępowo.

Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Czeluścin poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze

przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

 

Charakterystyka wsi Czeluścin. 
Historia

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1256 roku z dokumentu, w którym wymienieni są pierwsi właściciele wsi: Racibor, Stefan i Janik Wincesławice. Nazwa wsi wywodzi się od nazwy czelusta (czelustka - policzek). Tu urodził się Jan Nepomucen Umiński herbu Cholewa (ur. 5 lutego 1778 w Czeluścinie, zm. 1851 w Wiesbaden) - generał brygady Księstwa Warszawskiego i wódz naczelny w Powstaniu listopadowym. Na przestrzeni wieków wieś ta występowała w dokumentach pod różnymi nazwami: Czeluścino, Czeliuszcino, Cieluścin, Cieluszczyno, Budy Cieluścińskie czy po niemiecku Deutchrode. W czasach poprzedzających rozbiory Czeluścin należał do powiatu pyzdrskiego, chociaż parafią jego zawsze było Pępowo leżące w powiecie kościańskim, dzisiaj gostyńskim. Właśnie pomiędzy tymi dwiema miejscowościami znajdowała się granica powiatów.

Zabytki

W północnej części wsi znajduje się dwór neogotycki z pierwszej połowy XIX wieku, gruntownie przebudowany w roku 1945.Na południe od dworu neogotyckiego znajduje się stara stacja kolejowa.

Położenie

Czeluścin to malownicza wieś położona w Województwie Wielkopolskim, w powiecie  Gostyńskim w gminie Pępowo. Wieś jest położona na ładnym terenie jest otoczona z wszystkich stron rozciągającymi się na wiele kilometrów polami uprawnymi. Czeluścin położony jest w odległości 5 km od miejscowości gminnej Pępowo, w odległości 20 km od siedziby powiatu Gostynia. Gmina Pępowo malownicza gmina położona na terenie Wielkopolski, do niedawna była jedną z najmniejszych obszarowo gmin byłego województwa leszczyńskiego,  położona we południowo - wschodniej jego części. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne. Pępowo leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przy międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. - Leszno oraz międzyregionalnej drodze Krotoszyn - Rawicz - Warszawa.

Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie do głównych aglomeracji miejsko - przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy o wysokotowarowej produkcji rolnej. Pępowo zajmuje obszar 86,7 hektarów, z tego 6.205 gruntów ornych. Gminę zamieszkuje ponad 6 100 mieszkańców, którzy w większości utrzymują się z pracy rolniczej oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Otoczeniem terytorialnego systemu społecznego gminy Pępowo jest byłe województwo leszczyńskie, jeden z największych rozwiniętych rolniczo regionów kraju oraz województwo dolnośląskie. Pępowo wchodzi, zatem w skład regionu o niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego średni ogólny poziom rozwoju społeczno - gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej.


 

Demografia

W Czeluścinie jest 50 gospodarstw domowych w których mieszka 264 osób w tym 125 osób to mężczyźni a 139 to kobiety.

Zasoby

Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.

Czeluścin to typowa wielkopolska wieś o wysokiej kulturze rolnej w której

działają wysoko towarowe gospodarstwa rolne i to jest główny rodzaj

działalności gospodarczej prowadzonej we wsi. Działa tu także kilkanaście

małych firm zajmujących się głównie usługami i handlem.

Wieś jest w pełni zwodociągowana. Do każdego gospodarstwa rodzinnego

jest dostarczany gaz. Każdy kto chce może posiadać telefon stacjonarny. W

Czeluścinie jest również dostęp do sieci telefonii komórkowej. Wieś nie

posiada niestety kanalizacji sanitarnej.

Wieś posiada niedawno wyremontowaną świetlicę wiejską w której odbywają sie wszystkie wydarzenia organizowane przez lokalna społeczność. Funkcjonuje tu również boisko sportowe. W Czeluścinie działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, koło wędkarskie oraz klub piłkarski. Organizacje te są głównymi animatorami życia społeczno kulturalnego społeczności wsi.

 

Ocena mocnych i słabych stron Czeluścina. 

 

Mieszkańcy wsi Czeluścin dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i Zagrożeń

 

Silne strony

Aktywni Mieszkańcy Infrastruktura techniczna

Organizacje społeczne: OSP, KGW, KS Grom Czeluścin - klub sportowy z tradycjami.

Przystanek osobowy PKP, PKS

Staw rybny

Chodnik

Świetlica wiejska Plac zabaw Boisko sportowe Boisko do siatkówki Sklep

Remiza OSP

Kaplica

Internet

Grunt i las wiejski Organizacja imprez Sikawka konna po renowacji

Słabe strony

W części dróg słaba jakość nawierzchni

Na terenie powiatu krotoszyńskiego słabe utrzymanie zimowe dróg Chodnik nie jest poprowadzony przez całą miejscowość, a w Czeluścinku nie ma w ogóle

Plac zabaw niedostatecznie wyposażony - inwestycja niedokończona

Remiza i plac przed remizą wymagają remontu

Obiekty sportowe wymagają doposażenia i prac renowacyjnych

Staw wymaga odmulenia i zagospodarowania terenu wokół

Słabe wyposażenie świetlicy, (krzesła stoły) remont - wentylacja, podłoga,

malowanie

Brak kanalizacji burzowej i sanitarnej w Czeluścinku i części Czeluścina Przystanki PKS w Czeluścinie i Czeluścinku wymagają remontu Braki w oświetleniu wsi Brak oferty dla młodzieży

Szanse

Jesteśmy w Gościnnej Wielkopolsce Program Odnowy Wsi Strategia Rozwoju Gminy Uchwalenie Funduszu sołeckiego

Zagrożenia

Kryzys gospodarczy Bezrobocie

Ucieczka młodych ludzi do miast

 

Wizja rozwoju Czeluścina i Czeluścinka

Wyznaczenie wizji jest kwintesencją procesu planowania. Wizja określa horyzont możliwości i precyzuje dążenie, które jest inspiracją do działania. Każdy byt ma swój własny sens istnienia i to właśnie wizja definiuje ten sens.

Wizja przedstawia oczekiwany obraz przyszłości, którą wspólnota lokalna chce wykreować. W trakcie prac nad skonstruowaniem Planu Odnowy Miejscowości Czeluścina zdefiniowano następującą wizję rozwoju:

Czeluścin i Czeluścinek są miejscowościami zadbanymi i uporządkowanymi. Mieszkańcy są aktywni i chętnie korzystają z nowoczesnej przestrzeni publicznej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo - rekreacyjne z dobrą infrastrukturą i ofertą oświatową wspierającą rozwój.

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Czeluścin dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji.

1.    Zagospodarowanie centrum wsi - połączenie w jedną całość - plac zabaw, boiska sportowe świetlica (remont i doposażenie) i teren wokół, remont i modernizacja boisk sportowych, organizacja miejsca spotkań mieszkańców miejsca na ognisko - grill , teren rekreacyjny (na końcu boiska sportowego)

2.     Dokończenie budowy drogi rowerowej przebiegającej przez Czeluścin.

3.     Budowa kanalizacji burzowej w Czeluścinku i budowa drogi rowerowej.

4.     Odmulenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu.

5.    Remiza i otoczenie - remont i modernizacja. Izba pamiątek - sposób na odnowienie remizy.

6.     Zachowanie i wykorzystanie z pożytkiem dla mieszkańców tradycje sportowych Czeluścina kontynuowanych przez klub Grom Czeluścin.

Załączniki

załącznikPlan rozwoju i odnowy wsi Czeluścin (737 KB)    >> pobierz <<


Galeria


Ikonka Wydarzenia
Fotka główna

Integracja Społeczności Lokalnych...

2011-06-04

Integracja Społeczności Lokalnych Wokół Własnego Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Historycznych. Dokumenty w ramach...
więcej
Ikonka Wybrane galerie
Fotka Fotka Fotka Fotka
Reklamy
LGD Gościnna Wielkopolska
PROW 2007-2013