Ikonka Plan rozwoju i odnowy wsi Gogolewo
A A A
Zdjęcie główne

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI GOGOLEWO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Gogolewo 2011 - 2020


Wstęp


Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego władze Gminy Krobia podjęły decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Gogolewo. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno - gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych.

Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Gogolewa i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Miejskim w Krobi.

Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Gogolewo poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

 

Charakterystyka wsi Gogolewo

GOGOLEWO - wieś położona w południowo - wschodniej części gminy (w odległości około 12 km od centrum miasta Krobia), wśród pól, łąk i pastwisk znajdujących się w dolince rzeczki Dąbroczna. Do płd. wschodnich i płd. Zachodnich krańców miejscowości przylegają nieliczne w Gminie Krobia obszary leśne o powierzchni ponad 70 ha.

Tabela 1. Podstawowe dane o miejscowości Wyszczególnienie

Wartość

Liczba ludności [osób]

540

Powierzchnia [ha]

880,22

Powierzchnia użytków rolnych [ha]

734,95

Tereny zabudowane [ha]

20,63

 

„Miejscowość wzmiankowana w źródłach od 1240 roku. W końcu XIV wieku należała do Zenwiczów Gogolewskich, potem do Awdańców, a następnie Niepartskich herbu Ostoja.

Na początku XVI wieku w rękach Górskich. W XVII wieku właścicielami Gogolewa byli Iłowieccy, Rokossowscy i Bnińscy, a na początku XVIII wieku Gostyńscy.

Prawdopodobnie przed połową tego stulecia Gogolewo odkupił za 52 tysiące złotych polskich rotmistrz Sokolnicki, dzielny żołnierz, który wyciął w pień oddział pruskiej konnicy, który się tu zapuścił. Trupy pruskie pochowano na dawnym cmentarzu pogańskim, z którego je dopiero w okresie zaborów Prusacy przenieśli na cmentarz luterański. W końcu XVIII wieku majątek należał do Garczyńskich, którzy sprzedali go bankierowi berlińskiemu Janowi Klugemu. Jednak już na początku XIX wieku Gogolewo znalazło się w rękach krajczego koronnego Antoniego Czarneckiego i jako własność tej rodziny

pozostawało aż do roku 1939. Jeden z Czarneckich, Wiktor (1850-1916), bodaj jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce używał nawozów chemicznych i drenował pola, co wówczas wielu uważało za szkodliwe i ... nie bez racji, gdyż dziś jest powszechnie wiadomym, jak wielkie zniszczenie środowiska powodują oba te czynniki. Marceli Czarnecki z Gogolewa ( ur. 1917), syn Stanisława, poległ we wrześniu 1939 roku. W roku 1939 właścicielem Gogolewa był Stanisław Czarnecki. Majątek w 1926 roku liczył 708 hektarów. Pałac wzniesiony został około 1820 roku dla Marcelego Czarneckiego i jego żony Florentyny z Chłapowskich w świeżo zakupionych przez jego ojca, krajczego koronnego Antoniego Czarneckiego, dobrach. Pałac posiada cechy neoklasycystyczne połączone z pewnymi cechami neorenesansowymi, które być może nadały mu przebudowy z końca XIX wieku i z roku 1924. Do prostej bryły piętrowego korpusu głównego dodane zostały po obu stronach parterowe przybudówki. Wejście poprzedza rodzaj murowanego, ujętego półkolumny ganku. Architektem był być może sam właściciel Marceli Czarnecki.
Źródło
Libicki M., Libicki P., 2003.
Dwory i Pałace Wiejskie w Wielkopolsce.

Na obszarze Gogolewa występuje przede wszystkim zabudowa zagrodowa. Dominują tradycyjne domy jednokondygnacyjne ze spadzistymi dachami, z kalenica równoległą do drogi oraz obiekty jednopiętrowe z płaskim dachem typu „piętrówka". Na terenie wsi znajduje się także zespół pałacowo- folwarczny z parkiem.

  

Przekrój statystyczny miejscowości

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

MIEJSCOWOŚĆ

Stan ludności ogółem, w tym:

537

-kobiety

273

-mężczyźni

264

Urodzenia ogółem

10

Zgony ogółem

4

Przyrost naturalny

+6

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)

132

Ludność w wieku produkcyjnym (18-59 lat)

320

Ludność w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej)

85

 

Inwentaryzacja zasobów

Szkoła nr 2, mur., XIX/XXW.

Pałac nr71, w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 1820r., skrzydła boczne k.XIXW.

Oficyna w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 1820r., przebud. K. XIXw.

Brama w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., ok. 1820r.

Brama z ogrodzeniem w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 4 ćw. XIXw.

Brama w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., k. XIXw.

Brama z ogrodzeniem w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 1924r.,

Kanał wodny z mostkiem w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 1924r.

Lodownia w zespole pałacowo - folwarcznym, mur.-glin., k. XIXw.

Zegar słoneczny, mur.-kam., XIXw.

Park w zespole pałacowo - folwarcznym, l. 30 XIXw., przekszt. 2 poł. XIXw. Browar, ob. Spichlerz w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 1818r. Stajnia w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 1880r.

Owczarnia w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 4 ćw. XIXw. Budynek gospodarczy w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., k. XIXw. Stodoła w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., ok. 1890r. Stodoła w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 4 Ćw. XIXw. Stodoła w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 3 Ćw. XIXw. Ośmiorak w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., 4 ćw. XIXw. Czworak w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., k. XIXw. Sześciorak w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., ok. 1890r. Czworak w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., ok. 1890r. Budynek inwentarski w zespole pałacowo - folwarcznym, mur., k. XIXw. Budynek nr 49, ob. Ośrodek zdrowia, mur., k. XIXw. Dom nr 56, mur., l. 30 XXw.

 

Ocena mocnych i słabych stron Gogolewa

Poprzez analizę SWOT przeanalizowano mocne i słabe strony miejscowości oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji wsi oraz przyszłych kierunków jej rozwoju.

Silne strony

Pałac i park - obiekty zabytkowe, zabudowa folwarczna - stajnie, domy, browar

Zespół pałacowy, pałac, park, spichlerz dworski Dożynki, odpusty parafialne Stadnina koni

Działalność spółki - zawody, klub jeździecki

Duża świetlica wiejska

Działalność spółki - zawody, klub jeździecki

Organizacje społeczne - Klub Jeździecki, Kółko Rolnicze, Koło wędkarskie SUM

Otoczenie leśne, zakrzaczenia śródpolne, park,

Ciek wodny - Dąbroczna,

Dwa sztuczne zbiorniki wodne

Walory szaty roślinnej (np. runo leśne)

Las urozmaicony, gospodarka leśna, tereny spacerowe

Park - pomnik przyrody, dęby - aleja posadzona przed Napoleonem, aleja

klonowo-bukowa

Ośrodek Hodowli Zwierzyny (zarządzany przez ANR) Szlaki dzika i jelenia, duże zagęszczenie sarny Jest oczyszczalnia ścieków

Słabe strony

Występowanie dzikich wysypisk Występują również obszary z gorszymi glebami Dzikie wysypiska śmieci

Brak placu zabaw, klubu sportowego, ścieżki rowerowej

Brak przedszkola Brak miejsc parkingowych Słabe drogi osiedlowe Problemy komunikacyjne osiedla

Szanse

Jesteśmy w Gościnnej Wielkopolsce Program Odnowy Wsi Strategia Rozwoju Gminy

Zagrożenia

Kryzys gospodarczy Bezrobocie

Ucieczka młodych ludzi do miast

Wizja rozwoju Gogolewa

Wyznaczenie wizji jest kwintesencją procesu planowania. Wizja określa horyzont możliwości i precyzuje dążenie, które jest inspiracją do działania. Każdy byt ma swój własny sens istnienia i to właśnie wizja definiuje ten sens. Wizja przedstawia oczekiwany obraz przyszłości, którą wspólnota lokalna chce wykreować. W trakcie prac nad skonstruowaniem Planu Odnowy Miejscowości Gogolewo zdefiniowano następującą wizję rozwoju:

Zależy nam aby, że Gogolewo było miejscowością zadbaną i uporządkowaną, aktywną i nowoczesną, pełniącą funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo - rekreacyjne z dobrą infrastrukturą i ofertą oświatową wspierającą rozwój.

Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Kompleksowy remont budynku świetlicy - remizy Budowa dwóch placów zabaw (przedszkole + osiedle)

Budowa boiska wiejskiego i montaż wyposażenia 
Szacunkowe koszty planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

Lp

ZADANIE

SZACUNKOWY KOSZT

1

Kompleksowy remont budynku świetlicy - remizy

 

2

Budowa dwóch placów zabaw (przedszkole + osiedle)

 

3

Budowa boiska wiejskiego i montaż wyposażenia

 

4

Oznakowanie wsi

 

Załączniki

załącznikPlan rozwoju i odnowy wsi Gogolewo (1015 KB)    >> pobierz <<


Galeria


Ikonka Wydarzenia
Fotka główna

Integracja Społeczności Lokalnych...

2011-06-04

Integracja Społeczności Lokalnych Wokół Własnego Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Historycznych. Dokumenty w ramach...
więcej
Ikonka Wybrane galerie
Fotka Fotka Fotka Fotka
Reklamy
LGD Gościnna Wielkopolska
PROW 2007-2013