Ikonka Plan rozwoju i odnowy wsi Konary
A A A
Zdjęcie główne

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI KONARY

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Konary 2011 - 2020


Wstęp


Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Konary.

Odnowa wsi jest działaniem prowadzącym do rozwoju obszarów wiejskich. Wpływa znacznie na poprawę standardu i jakości życia mieszkańców oraz na wzrost atrakcyjności wioski jako miejsce zamieszkania. Plan odnowy będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Miejska Górka, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Konary.

Charakterystyka wsi Konary

Historia

Prowadzone różne badania archeologiczne, geologiczne, a także związane z tym opracowania, mapy dowodzą o istnieniu Konar już w okresie wczesnośredniowiecznym. Osadnictwo w tym okresie miało charakter dwojaki. Z jednej strony występowały osady otwarte, z drugiej - osady otoczone wałami. Nad Orlą znajdowały się grody. Konary należały do grodzisk wklęsłych charakteryzujących się małą kotlinką (były one mniej lub bardziej zagłębione). Pierwsza wzmianka o Konarach zawiera dokument z 1282r. W roku 1415 jest mowa o sołectwie w Konarach. Dla podnoszenia swoich dochodów ludzie popierali wszelkie przejawy służące rozwojowi. Tworzyły się specjalne

kategorie ludzi zajmujące się różnymi kierunkami produkcji lub hodowli. W Konarach bardzo rozwinięte było garncarstwo.

W 1510 r. Konary należały do rodziny Konarskich, którzy posiadali także Konarzewo i Sierakowo. Rozwój zaludnienia wsi Konary w II połowie XV wieku do XVIII wieku kształtował się następująco:

II poł. XVw.

1510r.

1578- 1680r.

1631 r.

1678- 1676r.

1717r.

1789r.

27

36

170

325

269

204

366

 

Podstawą egzystencji folwarków i ich dalszy rozwój była pańszczyzna świadczona w różnych postaciach przez chłopów.

Istniejący w Konarach browar posiadał 5 kadzi. Przy browarze w XVII - XVIII wieku był młyn konny i istniała tam również cegielnia.

Rozwój gospodarstw chłopskich hamowały zawieruchy wojenne, klęski, potop szwedzki itd.

W 1912r. powstało w Konarach Kółko Rolnicze. Na wiosce funkcjonowało również przedszkole oraz szkoła, do której uczęszczały dzieci ze wsi Piaski, Zalesia, Góreczek Wielkich.

Położenie

Konary to wieś położona w gminie Miejska Górka, powiecie rawickim, województwie wielkopolskim. Sąsiaduje z następującymi wioska Piaski, Topólka, Grąbkowo, Sobiałkowo i Ostrobudki. W odległości niespełna 2 km od Konar przebiega droga krajowa nr 36 Lubin - Ostrów Wlkp. Wieś oddalona jest ok. 110 km od Poznania i 15 km od miasta powiatowego - Rawicza oraz 5 km od miasta Miejska Górka.

Rysunek poniżej przedstawia położenie wsi Konary w gminie Miejska Górka


Demografia

Liczba ludności w Konarach w ostatnich latach stale nieznacznie wzrasta i obecnie wieś liczy niespełna 1200 mieszkańców. Jest pod względem liczby mieszkańców największa wieś gminy.

Bezrobocie

Bezrobocie w powiecie rawickim na koniec stycznia 2011 r. wynosiło 11,4%. Liczba bezrobotnych w gminie Miejska Górka (stan na 31.01.2011 r.) to 471 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu nie prowadzi ewidencji liczby bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach powiatu.

Gospodarka

Konary to wieś rolnicza, ale znajduje się tutaj też sporo punktów prowadzenia działalności gospodarczej. Mieszkańcy świadczą usługi w zakresie: - transportu samochodowego i ciężarowego (cały kraj)

-   usług ogólnobudowlanych (murarskich i tynkarskich)

-    instalatorstwa sanitarno-gazowego

-   handlu materiałami budowlanymi, opałowymi

-   skupu żywca na terenie całego kraju

-     ślusarstwa, stolarstwa i tokarki w drewnie oraz wytwarzania galanterii drzewnej

-   mechaniki pojazdowej, blacharstwa i lakiernictwa

-   architektury inżynierii i dworactwa technicznego

-     handlu art. do produkcji roli, środków ochrony roślin, nawozów, pasz, koncentratów, a także w zakresie handlu owocami, warzywami, drzewkami owocowymi i ozdobnymi

-   malarstwa, tapeciarstwa

-   księgowości

-       importu-transportu części samochodowych, pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i budowlanych

W Konarach znajduje się również zakład fryzjerski, dentystyczny, piekarnia, punkt ubezpieczeniowy i doradczy. Na wiosce są także sklepy spożywczo- przemysłowe i spożywczo-rolne, małe gastronomie, a także firmy handlowo- usługowe oraz firma budowlana.

Rolnictwo

Powierzchnia całkowita wsi Konary wynosi 1 131,83 ha. Struktura użytków we wsi Konary:

Rodzaj użytku

Powierzchnia [ha]

Udział w ogóle [%]

Grunty orne wraz sadami

960,67

84,88

Łąki i pastwiska

86,02

7,60

Lasy i zadrzewienia

1,98

0,17

Wody i rowy

5,64

0,50

Tereny komunikacyjne

31,83

2,81

Tereny osiedlowe

40,18

3,55

Nieużytki

5,51

0,49

 

Oświata

We wsi Konary funkcjonuje Zespół Szkół w Konarach, do którego uczęszcza 231 uczniów. Składa się on ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W Konarach jest również przedszkole, do którego chodzi 61 dzieci.

Ochrona zdrowia

Mieszkańcy Konar z opieki medycznej korzystają z dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miejskiej Górce.

Infastruktura techniczna

Wieś Konary jest zwodociągowania w 100%, posiada także kanalizację deszczową oraz sieć elektro-energetyczną, sieć gazociągową, a także sieć telefoniczną. Większa część Konar jest skanalizowana. Gospodarka odpadami jest uregulowana. Mieszkańcy wyposażeni są w indywidualne pojemniki na śmieci oraz worki do segregacji odpadów. Koncesje na wywóz śmieci mają 3 firmy.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Kultura, zabytki, pomniki przyrody

W Konarach ochroną konserwatora zabytków objęte są następujące obiekty:

-  Zespół Kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła:

-     kościół, mur., 1512, zniszczony pożarem 1661, dobudowa kruchty zach. II poł. XVII, restaur. 1782, dobudowa kruchty południowej XIX, remont. 1901,

-   drewniana dzwonnica,

-   ogrodzenie z kapliczką,

-   plebania,

-   dom parafialny

-  Zespół Szkoły:

-   szkoła, mur. 1828

-   dom nr 58, mur.-szach., ok. 1910,

-    pompa, żeliwna, pocz. XX

-  Przedszkole, mur., pocz. XX

-  Zespół Fabryki Płótna:

-fabryka, ob. młyn parowy, mur., 1921, przebudowany i rozbudowany

1930

-  dom właściciela, mur., 1921-1922

-  Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 117, mur., II połowa XIX

W Konarach znajduję się również Krzyż Pokutny z piaskowca zlepieniowego. Powstał on XIV-XV wieku i jest usytuowany na krańcu wsi Konary nad stawem.

Warto wspomnieć o pojedynczych okazach drzew, które mają już kilkaset lat i wyróżniają się dużym obwodem oraz wysokością. W Konarach do pomników przyrody zaliczono 5 okazałych dębów, a na terenie przedszkola rośnie lipa drobnolistna o obwodzie 375 cm i wysokości 20m.

Kapitał ludzki i społeczny:

Koło wędkarskie

Składa się z przeszło 40 osób. Członkowie raz w roku zbierają składkę, za którą kupowany jest narybek - dzięki temu staw jest cały czas zarybiony.

Koło gospodyń wiejskich

Składa się z około 50 kobiet, które bardzo aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Konar, a także gminy Miejska Górka. Swym śpiewem urozmaicają wiele lokalnych imprez.

Dożynki

W Konarach co roku w sierpnia organizowane są dożynki, będące podsumowaniem i uwieńczeniem pracy rolników. Tak jak nakazuje staropolski obyczaj, mieszkańcy zawsze bardzo uroczyście zakańczają zbiór plonów. Obrzędowi w Konarach towarzyszy zabawa taneczna, występy dzieci i kobiet z koła gospodyń wiejskich oraz licytacja m.in. wieńców.

Dzień Dziecka

W Konarach co roku 1 czerwca organizowany jest festyn dla dzieci i młodzieży. Imprezie za każdym razem towarzyszą inne atrakcje. Dotychczas była zaprezentowana m. in. tresura psów, jazda konna. W dniu dziecka zapraszani są również strażacy, policjanci oraz służba zdrowia.

Dzień Seniora

Co roku w listopadzie seniorzy, którzy mieszkają w Konarach mają swoje święto. Imprezie towarzyszą występy dzieci, młodzieży, a także zabawa taneczna.

Memoriał im. Kazimierza Kasperczaka

Co roku dla upamiętnienia miejscowego działacza sportowe, społecznika organizowany jest memoriał. Jest to impreza służąca popularyzacji sportu i zdrowego trybu życia. W tym roku odbędzie się jubileuszowy dziesiąty memoriał.


 

 

Ocena mocnych i słabych stron Konar

Mocne strony:

-  Tradycja memoriału im. Kazimierza Kasperczaka (zaangażowanie mieszkańców, grona pedagogicznego, miejscowej szkoły, młodzieży)

-  Kamień pokutny z Xiv. jako jedyny w powiecie rawickim

-  Zabytki zadbane - dobrze utrzymane

-  Cmentarz ewangelicki - jedyny na terenie gminy

-  Centrum Kultury Wiejskiej z izbą regionalną

-  Kościół

-  Dwa stawy zarybione z aktywnym kołem wędkarskim

 - LZS

- Dyskoteka „Protektor"

- OSP

- KGW

-  Dwie restauracje

-  Siedem sklepów

-  Piekarnia

-  Trzy firmy stolarskie

-  Skanalizowane 85% miejscowości

-  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - festyny szkolne

-  Biblioteka

-  Przedszkole

-  Gazyfikacja 100%

-  Tradycja dożynek wiejskich

-  Dzień Seniora

-  Dzień Kobiet

-  Wigilia dla samotnych

-  Hodowla koni

-  Warsztaty samochodowe

-  Fundusz sołecki

Słabe strony:

-  Brak chodników w części miejscowości (kierunek Topólka i Sobiałkowo)

-  Brak sali gimnastycznej

-  Brak wiejskiego placu zabaw

-  Brak zaplecza sportowego przy szkole

-  Brak poczty

-  Likwidacja chóru wiejskiego w 1985r. (założonego w 1911r.)

-  Pokrycie dachowe kościoła

Szanse:

- Pozyskiwanie pieniędzy

- Nieustanny rozwój miejscowości dzięki uzbrojonym i tanim działkom budowlanym

- upadek młyna

Zagrożenia:

-  Ucieczka młodzieży ze wsi do miasta w celach zarobkowych

-  Zanikanie niektórych tradycji

-  Brak miejsc, gdzie młodzież mogłaby spędzać czas

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji

Uczestnicy warsztatów zaplanowali dla wsi Konary następujące zadania:

1. Budowa kompleksu sportowego na terenie przyszkolnym z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i dla mieszkańców wsi:

a.    Adaptacja starego budynku poszkolnego na zaplecze kompleksu z przeznaczeniem na szatnie z zapleczem sanitarnym, salę gier towarzyskich (szachy, warcaby, tenis stołowy),

b.    Wykonanie boisk do siatkówki i koszykówki,

c.    Wykonanie bieżni,

d.    Wykonanie skoczni,

e.    Wykonanie niewielkich trybun dla publiczności

f.     Zagospodarowanie terenu wokół boisk łącznie z nasadzeniami krzewów.

Uzasadnienie:

Na terenie wsi od 10 lat odbywa się memoriał im. K. Kasperczaka lokalnego działacza sportowego i społecznego. Impreza ma charakter imprezy gminnej i służy popularyzacji sportu i preferowania zdrowego trybu życia. Impreza stała się tradycją wsi. W trakcie imprezy toczą się rozgrywki z różnych dyscyplin jednak z powodu braku odpowiedniego zaplecza organizatorzy ograniczają rozmach i rozmiar imprezy. Realizacja projektu związanego z reorganizacją i przebudową istniejącej bazy na bazę sportowo - rekreacyjną przyczyni się do poprawy warunków do kultywowania zdrowego trybu życia na wsi, popularyzacji sportu co wpłynie na aktywizację różnych grup społecznych w tym także młodzieży. Ponadto poprawa warunków wpłynie znaczącą na podniesienie jakości organizowanego dorocznie memoriału i podniesie rangę imprezy, która docelowo może stać się imprezą ponadgminną.

Obecnie w organizację imprezy włączają się mieszkańcy, jednak po przeprowadzeniu opisanych prac pojawi się szansa na większe zaangażowanie środowiska wiejskiego i integrację ponadpokoleniową.

2. Wiejski plac zabaw:

a.    Budowa placu zabaw wyposażonego w atrakcyjne, bezpieczne i atestowane urządzenia dla małych dzieci,

b.    Plac ogólnodostępny, czynny w określonych godzinach, na terenie którego obowiązuje regulamin korzystania z placu zabaw,

c.    Teren ogrodzony

d.    Wyposażony w ławki i obsadzony roślinami.

Szacunkowy koszt zadania nr 1 to kwota ok. 350tys. zł, a zadnia nr 2 to kwota ok. 50tys. zł.

Jako zadanie pierwszoplanowe mieszkańcy wsi Konary określili zadanie nr 1.

 

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnych znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Największe znaczenie dla wszystkich mieszkańców wsi ma centrum Konar. Znajdują się tam miejsca o szczególnym znaczeniu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych, tj. Zespół Szkół, boisko wiejskiej, Centrum Kultury Wiejskiej oraz Kościół Parafialny. Zespół Szkół składa się ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Jeden z budynków szkoły wymaga pilnego remontu. Na boisku wiejskim w piłkę nożną gra młodzież i dzieci z Konar, a także Ludowy Zespół Sportowy Konary. Budynek Centrum Kultury Wiejskiej jest to obiekt zabytkowy z 1826r. W przeszłości w budynku tym znajdowały się klasy lekcyjne Szkoły Podstawowej. W latach 2006-2007 budynek ten przeszedł gruntowny remont, sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2004-2006r. Obecnie w budynku mieści się biblioteka wraz z czytelnią, izba pamięci, a także znajduje się punkt bezpłatnego dostępu do Internetu. W budynku mogą odbywać się zebrania wiejskie oraz spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. W centrum wsi znajduje się także Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archanioła. Kościół jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. W 2010r. odnowiono elewację kościoła, pozyskując na ten cel dotację z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W roku bieżącym planowana jest wymiana dachu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zgłoszone przez uczestników warsztatów zadania ulokowane także zostaną w centrum wsi Konary czyli w obszarze o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Załączniki

załącznikPlan rozwoju i odnowy wsi Konary (1038 KB)    >> pobierz <<


Galeria


Ikonka Wydarzenia
Fotka główna

Integracja Społeczności Lokalnych...

2011-06-04

Integracja Społeczności Lokalnych Wokół Własnego Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Historycznych. Dokumenty w ramach...
więcej
Ikonka Wybrane galerie
Fotka Fotka Fotka Fotka
Reklamy
LGD Gościnna Wielkopolska
PROW 2007-2013