Ikonka Plan rozwoju i odnowy wsi Krzekotowice
A A A
Zdjęcie główne

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI KRZEKOWTOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Krzekotowice 2011 - 2020

"Wieś Telimeny"

Wstęp


CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Krzekotowice. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pępowo, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Krzekotowice.

Charakterystyka wsi Krzekotowice.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1310 roku. W latach 1390 - 1420 władali tu bracia Michał i Dzierżek Krzekotowscy. Sprzedali jednak później swoją ziemię Pampowskim. W 1514 roku Jan Pampowski oddał ziemie w Pampowie (Pępowie) i Krzekotowicach Marcinowi z Ponieca. U schyłku XV wieku osiedlili się tu Sowińscy, Kawieccy oraz Karnińscy. Jakąś część Krzekotowic po Krajeńskich i Marcinie Ponieckim w 1518 roku nabył Jan Siedlecki. W dokumentach z 1570 jest już mowa o dworze w Krzekotowicach. Krzekotowice w 1510 roku były jeszcze dużą wsią z dwudziestoma kmieciami, dwoma sołectwami, zamienionymi później na gospodarstwa kmiece. Po „potopie" szwedzkim w 1667 roku na 10 łanach osadzono nowych kmieci.

Wieś powoli się dźwigała. W 1789 roku było tu 31 dymów (gospodarstw domowych) i ta liczba utrzymywała się do końca XVIII wieku. W 1798 roku urodziła się Konstancja Łubieńska do śmierci mieszkała jej matka Magdalena z Kęszyckich Bojanowska. W okolicach Krzekotowic (ówczesny pow. Krobski) brał udział w polowaniach Adam Mickiewicz (październik 1831)

Chłopi z Krzekotowic wnieśli o uwłaszczenie w 1830 roku. Przeprowadził je dziedzic Kalikst Bojanowski, który w tym czasie (październik - listopad 1831 r.) gościł samego Adama Mickiewicza.

Zetknięcie się poety z tą akcją mogło przyczynić się do włączenia jej do epopei narodowej. Również spór Kaliksta Bojanowskiego z Ksawerym Bojanowskim (właścicielem Konarzewa) o charty mógł być zalążkiem kłótni Rejenta i Asesora z „Pana Tadeusza".

Z zabudowań dworskich pozostał w bardzo zniszczonym stanie stary spichlerz przebudowany w 1906 roku. Na terenie Krzekotowic znajdowała się stara

kuźnia, lecz została rozebrana w latach 70.

***

Konstancja Łubieńska (1798-1867), literatka, publicystka, „polska pani de Stael", w 1831 poznała w Śmiełowie Adama Mickiewicza. Jedna z założycielek „Dziennika Domowego", w Marcelinie k. Poznania założyła przytułek dla sierot, ze względu na częste wyjazdy za granice szykanowana przez policję pruską. Opublikowała: Upominek moim współziomkom na zbliżający się rok 1854 - wyłożyła tu swe poglądy demokratyczno-społeczna, zaangażowana w problemy emancypacji kobiet.

Odpowiednikiem Konstancji Łubieńskiej w poemacie „Pan Tadeusz" jest Telimena

Telimena - jedna z bohaterek Pana Tadeusza, epopei Adama Mickiewicza, daleka krewna Sędziego, opiekunka Zosi, typ damy modnej, polującej na męża. Kokietuje Tadeusza, Hrabiego i Asesora, wychodzi za mąż za Rejenta. Zwraca uwagę urodą i zbyt wykwintnym jak na wiejski dwór ubiorem oraz

zachowaniem. To kobieta dojrzała o kruczych włosach, czarnych oczach, bladej cerze.

Mieszkała w Petersburgu i chełpi się swą znajomością Rosji oraz jej wielkopańskich stosunków. Wyzuta z uczuć patriotycznych, ceni to, co zagraniczne, nie widzi nic złego w robieniu kariery w Moskwie. Potrafi prowadzić rozmowę o literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce i tańcu jak typowa salonowa lwica. Ceni wyłącznie sztukę obcą (literaturę francuską, malarstwo włoskie), jej upodobania estetyczne pokrywają się z gustami Hrabiego. Wciąż pozuje, by osiągnąć swój cel. Nie jest to jednak postać negatywna, raczej komiczna.

Nie można mówić, że zdradza ojczyznę - jej świat bowiem jest ograniczony, nie ma w nim miejsca na takie kategorie. Telimena szczerze kocha Zosię, pragnie jej dobra. Nie chce również, by Tadeusz robił sobie krzywdę, choć ją oszukał i porzucił. Mimo zranienia, upokorzenia i zazdrości, wielkodusznie godzi się na ślub Tadeusza i Zosi.

Stylizuje się na osobę eteryczną, idealistkę, w gruncie rzeczy jednak nie chodzi jej o zdobycie poetycznego kochanka, ale męża.

Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.

310 mieszkańców

Organizacje pozarządowe: OSP 45 członków, KGW

Świetlica wiejska

2 stawy - ciekawy teren do zagospodarowania

Zabytek - spichlerz,

Miejsce urodzin Konstancji Łubienskiej Udokumentowany pobyt Mickiewicza w 1831 r.

Boiska sportowe

Udane imprezy - dożynki, Dzień Kobiet , festyny dla dzieci w tym organizacja Dnia Dziecka, Dobra sieć dróg wiejskich,

Przedsiębiorcy

Linia kolejowa

 

Ocena mocnych i słabych stron Krzekotowic.

Mieszkańcy wsi Krzekotowice dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i zagrożeń.

Silne strony

Aktywne społeczeństwo

Organizacje pozarządowe: OSP 45 członków, KGW Świetlica wiejska

2 stawy - ciekawy teren do zagospodarowania Zabytek - spichlerz, Miejsce urodzin Konstancji Łubienskiej Udokumentowany pobyt Mickiewicza w 1831 r. Boiska sportowe - dzieci i młodzież chętnie korzystają Udane imprezy - dożynki, Dzień Kobiet , festyny dla dzieci w tym organizacja Dnia Dziecka, Dobra sieć dróg wiejskich, Przedsiębiorcy Linia kolejowa, Dąb roczna

Dobre położenie geograficzne Dobra infrastruktura techniczna

 

Słabe strony

Słaba jakość nawierzchni części dróg Brak chodników

Słaba komunikacja PKP, PKS - mała ilość połączeń Brak kanalizacji ściekowej i burzowej

Stawy wymagają wyczyszczenia oraz zagospodarowania terenu wokół Brak miejsca integracji mieszkańców opartego na dziedzictwie kulturowym Brak promocji wsi i jej historii i dziedzictwa kulturowego

Szanse

Uzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej Jesteśmy członkiem Gościnnej Wielkopolski Program Wielkopolska Odnowa Wsi

Projekt produktu turystycznego „Podróże z Panem Tadeuszem" przygotowywany wspólnie przez Lokalne Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska" i „Zaścianek"

Zagrożenia

Kryzys gospodarczy
Ucieczka młodych ludzi do miasta
Brak stawów przeciwpożarowych
Brak melioracji

Potencjał do wykorzystania przyszłych działaniach związany z zachowaniem dziedzictwa zaplanowanych przez uczestników warsztatów:

Tereny wiejskie

Rzemieślnicy mieszkający we wsi

Pobyt Adama Mickiewicza w Krzekotowicach

Miejsce urodzin i pobytu Konstancji Łubienskiej

„Pan Tadeusz" - postać Telimeny

Staw

Imprezy: szczególnie związane z Telimeną (Dzień Kobiet, urodziny Konstancji)

Tradycja szlachecka, włosciańska, emancypacja kobiet

Pisarstwo - literatura kobieca, konkursy poetyckie, wystawa erotyków,

konkursy recytatorskie,

Spichlerz jako galeria sztuki (aktu kobiecego), miejsce biesiad literackich
Wokół stawu miejsce spotkań i plenerów artystycznych
Galeria rzeźby plenerowe (Telimena, Pan Tadeusz)

Galeria rzeźby plenerowe (Telimena, Pan Tadeusz)

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Krzekotowice dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji. Etap I

Utworzenie wiejskiego miejsca spotkań i rekreacji - wyczyszczenie stawów, zagospodarowanie terenu wokół i urządzenie miejsca spotkań, biesiad i plenerów artystycznych Etap II

Stary spichlerz - galeria sztuki, miejsce spotkań wystaw, konkursów i biesiad artystycznych. Minimuzeum związane z Konstancją Łubieńską

Szacunkowe koszty planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

Lp

ZADANIE

SZACUNKOWY KOSZT

1

Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu

50.000

2

Budowa małej architektury

15.000

3

Stworzenie i oznakowanie trasy turystyczno spacerowej

10.000

Załączniki

załącznikPlan rozwoju i odnowy wsi Krzekotowice (962 KB)    >> pobierz <<


Galeria


Ikonka Wydarzenia
Fotka główna

Integracja Społeczności Lokalnych...

2011-06-04

Integracja Społeczności Lokalnych Wokół Własnego Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Historycznych. Dokumenty w ramach...
więcej
Ikonka Wybrane galerie
Fotka Fotka Fotka Fotka
Reklamy
LGD Gościnna Wielkopolska
PROW 2007-2013