Ikonka Plan rozwoju i odnowy wsi Skoraszewice
A A A
Zdjęcie główne

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI SKORASZEWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Skoraszewice 2011 - 2020


Wstęp

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego Centrum Rozwoju Gminy Pępowo podjęło decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Skoraszewice na terenie Gminy Pępowo. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno - gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych.

Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Skoraszewice i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Gminy Pępowo.

Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Skoraszewice poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

Charakterystyka Skoraszewic

Historia

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1310 roku wtedy jeszcze pod nazwą Kuraszowice. Nazwa Skoraszewice pojawia się po raz pierwszy w 1315 roku. Pierwszymi właścicielami wsi była rodzina Awdańców a potem Skoraszewskich. Prawdopodobnie od nazwiska tych drugich wieś ma swoją nazwę. We wsi powstało jedno z pierwszych kółek rolniczych skupiające gospodarzy z okolicznych wiosek. 2 stycznia 1919 roku powstała w Skoraszewicach lokalna Rada Ludowa.

Zabytki

Najciekawszym budynkiem we wsi jest dwór znajdujący się w okazałym parku krajobrazowym, pochodzącym z pierwszej połowy XIX wieku. Budynek murowany dwukondygnacyjny nakryty dachem czterospadowym składa się z dwóch części: starej, zbudowanej w 1835 roku w stylu klasycystycznym, i nowej z 1908 roku zachowanej w stylu barokowym i klasycystycznym. Pierwszy kościół na terenie wsi wybudowany został w połowie XIV wieku spłonął on w 1597 roku. Sama parafia skoraszewicka jest jedną z najstarszych w okolicy. Obecny kościół (murowany) wybudowany został w 1934 roku. Znajduje się w nim wielki obraz ołtarzowy (245 x 225 cm) przedstawiający Hołd Trzech Króli dla Dzieciątka Jezus. Namalowano go na płótnie. Jest zabytkiem malarstwa religijnego na terenie Wielkopolski. Pochodzi z początku XVII wieku i jak wiadomo nam współczesnym, sprowadzony został z Rzymu przez Melchiora Konarzewskiego do nowo wybudowanego, drewnianego kościółka. Skoraszewice były własnością Konarzewskiego. Na pierwszym planie obrazu widzimy 57 postaci, które są częściowo portretami fundatora i jego rodziny. Obraz jest utrzymany w stylu późnorenesansowym z wyjątkiem pierwszoplanowych postaci Marii z Dzieciątkiem, św. Józefa. Obecnie tło, na którym umiejscowiono pokłon, jest ciemne. Warto jednak zbliżyć się do obrazu na tyle, aby ujrzeć figury pełne życia.

Położenie

Skoraszewice to malownicza wieś położona w Województwie Wielkopolskim, w powiecie Gostyńskim w gminie Pępowo. Wieś jest położona na ładnym terenie jest otoczona ze wszystkich stron lasami i rozciągającymi się na wiele kilometrów polami uprawnymi.

Skoraszewice położone są w odległości 6 km od miejscowości gminnej Pępowo, w odległości 20 km od siedziby powiatu Gostynia. Gmina Pępowo malownicza gmina położona na terenie Wielkopolski, do niedawna była jedną z najmniejszych obszarowo gmin byłego województwa leszczyńskiego, położona we południowo - wschodniej jego części. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne. Pępowo leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przy międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. - Leszno oraz międzyregionalnej drodze Krotoszyn - Rawicz - Warszawa.

Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie do głównych aglomeracji miejsko - przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy o wysokotowarowej produkcji rolnej.

Pępowo zajmuje obszar 86,7 hektarów, z tego 6.205 gruntów ornych. Gminę zamieszkuje ponad 6 100 mieszkańców, którzy w większości utrzymują się z pracy rolniczej oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Otoczeniem terytorialnego systemu społecznego gminy Pępowo jest byłe województwo leszczyńskie, jeden z największych rozwiniętych rolniczo regionów kraju oraz województwo dolnośląskie. Pępowo wchodzi, zatem w skład regionu o niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego średni ogólny poziom rozwoju społeczno - gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej.

Demografia 

W Skoraszewicach są 93 gospodarstwa domowe w których mieszka 578 osób w tym 302 osoby to mężczyźni i 276 to kobiety.

Zasoby

Skoraszewice to typowa wielkopolska wieś o wysokiej kulturze rolnej w której działają wysoko towarowe gospodarstwa rolne i to jest główny rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej we wsi. działa tui takie kilkanaście małych firm zajmujących się głównie usługami i handlem. Wieś jest w pełni zwodociągowana. Do każdego gospodarstwa rodzinnego jest dostarczany gaz. Każdy kto chce może posiadać telefon stacjonarny. W Skoraszewicach jest również dostęp do sieci telefonii komórkowej. Wieś nie posiada niestety kanalizacji sanitarnej.

W 1999 roku została oddana do użytku nowoczesna szkoła podstawowa, która posiada ciekawą architekturę. W szkole uczy sie 149 uczniów w 8 oddziałach w tym jeden przedszkolny i jeden to „zerówka". Wieś posiada niedawno wyremontowaną świetlicę wiejską w której odbywają sie wszystkie wydarzenia organizowane przez lokalna społeczność. Funkcjonuje tu również boisko sportowe. W Skoraszewicach działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. organizacje te wspólnie ze szkołą są głównymi animatorami życia kulturalnego i społecznego wsi


Ocena mocnych i słabych stron Skoraszewic.

Mieszkańcy wsi Skoraszewice dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i Zagrożeń

Silne strony:

-  Koło Gospodyń Wiejskich

-  Ochotnicza Straż Pożarna

-  Aktywna młodzież

-  Ciekawy krajobrazy

-  Szkoła - ciekawa architektura

-  Tradycja rolnicza

-  Kościół

-  Sala wiejska

-  Możliwość obcowania z naturą

-  Miejsca historyczne

-  Plac zabaw

-  Stawy

-  Dwa sklepy spożywcze

-  Życie kulturalne

-  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy

Słabe strony:

-  Brak współpracy

-  Mało osób aktywnych

-  Brak miejsc do spotkań młodzieży

-  Brak rozrywki dla młodzieży

-  Brak ścieżki rowerowej

-  Brak kanalizacji

-  Brak środków finansowych

-  Zagrodzenie parku i pałacu

-  Brak infrastruktury (oświetlenie, chodniki)

Szanse:

-  Możliwości rozwoju agroturystyki

-  Pozyskiwanie środków finansowych

-  Zaangażowanie władz

-  Nowe miejsca pracy

-  Zdobywanie wykształcenia

Zagrożenia:

-  Brak funduszy

-  Ucieczka młodzieży ze wsi do miasta

-  Klęski żywiołowe

-  Nieuczciwość kooperantów

Wizja rozwoju Skoraszewic

Wyznaczenie wizji jest kwintesencją procesu planowania. Wizja określa horyzont możliwości i precyzuje dążenie, które jest inspiracją do działania. Każdy byt ma swój własny sens istnienia i to właśnie wizja definiuje ten sens.

Wizja przedstawia oczekiwany obraz przyszłości, którą wspólnota lokalna chce wykreować. W trakcie prac nad skonstruowaniem Planu Odnowy Miejscowości Skoraszewice zdefiniowano następującą wizję rozwoju:

Mieszkańcy Skoraszewic są aktywni i chętnie korzystają z nowoczesnej, dobrze wyposażonej świetlicy wiejskiej i otoczenia sportowo - rekreacyjnego.

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Skoraszewice dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji.

1.    Nowoczesne i dobrze zaplanowane otoczenie świetlicy;

       Miejsce do tańczenia -podłoga, podest

       Murowany grill z zagospodarowanym terenem wokół - ławeczki, stoły,

       Boisko sportowe - realizacja planu Urzędu Gminy Pępowo,

       Założenie wiejskiego parku - nasadzenie drzew i krzewów, wytyczenie alejek spacerowych z fontanną, parkiem linowym

      Atrakcyjny plac zabaw dla dzieci,

       Lodowisko na zimę ,

       Deskorolkowy tor przeszkód.

2.     Świetlica wiejska:

       Uakustycznienie Sali,

       Powołanie sekcji bilardowej.

3.     Nowe oznakowanie dróg we wsi.

4.    Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych.

5.     Rewitalizacja strzelnicy.

Załączniki

załącznikPlan rozwoju i odnowy wsi Skoraszewice (1129 KB)    >> pobierz <<


Galeria


Ikonka Wydarzenia
Fotka główna

Integracja Społeczności Lokalnych...

2011-06-04

Integracja Społeczności Lokalnych Wokół Własnego Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Historycznych. Dokumenty w ramach...
więcej
Ikonka Wybrane galerie
Fotka Fotka Fotka Fotka
Reklamy
LGD Gościnna Wielkopolska
PROW 2007-2013